Handgemaakt voor jou. Een ode aan moeder natuur.

Algemene Voorwaarden

Anne Adriana

KVK: 78257123

info@anneadriana.com

1.    Algemeen

1.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle met Anne Adriana (hierna: AA) gesloten overeenkomsten.

1.2.     Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.

1.3.     Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4.     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht zullen worden genomen.

1.5.     Algemene voorwaarden die door de koper van AA worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, ongeacht of AA deze heeft uitgesloten, tenzij hiermee schriftelijk door AA is ingestemd. Onder ‘koper’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met AA in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.

1.6.     AA is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en aan te vullen.

1.7.     AA is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

1.8.     Door het verstrekken van een opdracht stemt de koper ermee in, dat AA bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik maakt van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden. Indien het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de koper noodzakelijk is om aan deze derden persoonsgegevens te verstrekken waarvan de koper als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden, of wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat of als daarvoor een gerechtvaardigd belang is, dan zal AA in het kader van de AVG met deze derde partij een verwerkersovereenkomst sluiten, tenzij deze op grond van een wettelijke regeling niet nodig is. De derde wordt in een dergelijk geval beschouwd als subverwerker in de zin van de AVG.

2.        Aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten

2.1.     Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door of namens de koper verstrekte specificaties, maten, tekeningen en dergelijke. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor door kopers bij AA geplaatste orders of aan AA gerichte verzoeken via haar personeel of eventuele tussenpersonen. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de aanbieding of offerte staat vermeld.

2.2.     Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en beschrijvingen in zowel van AA als van derden afkomstige offertes, brochures, tekeningen, e.d. zijn vrijblijvend en zo nauwkeurig mogelijk opgesteld doch geven een algemene voorstelling en binden AA niet. Wijzigingen blijven voorbehouden.

2.3.     Alle door AA verstrekte adviezen, mededelingen en opgaven omtrent te verwachten aanwendingsmogelijkheden van door AA te leveren producten zijn vrijblijvend, en worden alleen verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie.

2.4.     Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat een orderbevestiging door AA, op welke wijze dan ook, aan de koper is overhandigd of indien de koper overduidelijk met de offerte instemt.

2.5.     Koper en AA komen overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarden van 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De electronische bestanden van AA gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.6.     AA heeft het recht een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan per deellevering telkens de koper afzonderlijk te factureren. Iedere deellevering geldt als een afzonderlijke levering in de zin van deze voorwaarden.

2.7.     De orderbevestiging bevat alle informatie terzake van de order zoals die zal worden uitgevoerd. De koper is tot onmiddellijke controle van de orderbevestiging gehouden en dient binnen drie werkdagen na verzenddatum eventuele onjuistheden schriftelijk te melden. Blijft een dergelijke melding binnen deze termijn uit, dan is de koper niet gerechtigd hierop later terug te komen, bijvoorbeeld door terzake van de levering een reclamaties als bedoeld in artikel 14 in te dienen.

2.8.     De koper is verplicht -indien de levering buiten Nederland dient plaats te vinden- in het land waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd op deze uitvoering betrekking hebbende regels van dwingendrechtelijke aard in ieder geval voor afgifte van de offerte door AA, schriftelijk aan AA bekend te maken, bij gebreke waarvan terzake van niet-naleving van bedoelde dwingendrechtelijke regels geen enkele aansprakelijkheid door AA kan en zal worden aanvaard, ongeacht de regelgeving van het betrokken land.

2.9.     In aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten voorkomende kennelijke fouten of vergissingen binden AA niet: AA is terzake steeds tot aanpassing gerechtigd.

3.        Prijzen

3.1.     Alle prijzen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van de aanbieding en/of offerte geldende fa­brieksprijzen, materiaalprijzen e.d..

3.2.     Indien na de datum van aanbieding de fabrieksprijzen, materiaalprijzen, de lonen, sociale lasten, belastingen, in- en uitvoerrechten, vrachtprijzen, vervoerskosten, assurantiepremies of andere relevante factoren ter vaststelling van de prijzen een verhoging mochten ondergaan -daaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van waardevermindering van de Euro- of indien door wijziging van een of meer van deze genoemde faktoren de marges een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan is AA, totdat aflevering aan de koper heeft plaatsgevonden, gerechtigd de prijs aan te passen.

3.3.     Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt ten aanzien van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, is de koper gerechtigd door een aldus luidende schriftelijke verklaring, verzonden binnen drie werkdagen na de datum van het verhogingsbericht, de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij terzake van deze ontbinding enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

3.4.     Indien AA voor de uitvoering van een overeenkomst een derde inschakelt, en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is AA gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan de koper.

3.5.     De door AA genoemde prijzen zijn steeds gesteld in Euro’s, tenzij anders overeengekomen en steeds exclusief omzetbelasting (BTW) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen.

3.6.     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de aan de af te leveren producten verbonden transportkosten voor rekening van de koper.

3.7.     Alle directe en indirecte kosten, ontstaan door vertraging of oponthoud in de voorbereiding, productie of levering van producten, door het uitblijven van instructies, gegevens of medewerking van de koper, komen voor rekening van de koper. De door AA terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de koper.

4.        Zekerheidstelling en voorschotten

4.1.     AA is, alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst respectievelijk voortzetting van de reeds gedeeltelijk aangevatte uitvoering, te allen tijde bevoegd van de koper te verlangen dat hij terzake van de uit de overeenkomst voor de koper voortvloeiende betalingsverplichtingen, een voorschot betaalt tot maximaal het voor de koper uit de overeenkomst voortvloeiende bedrag, danwel -naar keuze van AA- dat hij zorgt voor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheidstelling zoals bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie tot maximaal het bedrag als bij de uitvoering door de koper verschuldigd.

4.2.     Indien de koper weigert een in de voorgaande zin bedoeld voorschot danwel zekerheidsstelling op verzoek af te geven, is AA gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, onverminderd de overige in deze voorwaarden vermelde ontbindingsgronden en onverminderd het recht van AA op vergoeding van schade die tengevolge van de ontbinding door AA wordt geleden.

5.        Wijzigingen in of annulering van de order

5.1.     Indien door of namens de koper in de oorspronkelijke order wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze de schriftelijke instemming van AA. De daaraan eventueel verbonden meerkosten worden extra aan de koper in rekening gebracht.

5.2.     Bij annulering is de koper gehouden aan AA alle reeds met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten van voorbereiding, tekeningen, opslag, (materiaal)inkoop en dergelijke te vergoeden, als ook te vermeerderen met een schadeloosstelling, groot 25% van de overeengekomen prijs, een en ander onverminderd het recht van AA op vergoeding van de volledige schade door de annule­ring veroorzaakt.

5.3.     Door de koper na het verstrekken van de order alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten onverminderd het hiervoor bepaalde door de koper tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen aan AA ter kennis worden gebracht. Indien sprake is van een wijziging dient de koper dit binnen 48 uur na verzending van de orderbevestiging schriftelijk aan AA mede te delen.

5.4.     Verandering of annulering van een order is niet mogelijk ten aanzien van producten die niet tot het standaard assortiment van AA behoren, noch ten aanzien van producten die reeds ter levering zijn verzonden.

5.5.     Tenuitvoerlegging van mondelinge en/of per telefoon opgegeven spoedeisende wijzigingen in een eerder verstrekte order, geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper.

5.6.     Het wijzigen van een reeds verstrekte order kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd in welk geval het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden onverkort van toepassing is.

6.        Uitbesteding aan derden

6.1.     AA is gerechtigd de uitvoering van de door de koper verstrekte order in haar geheel danwel gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

6.2.     Ten aanzien van door derden vervaardigde producten danwel onderdelen van producten is AA jegens de koper slechts als doorleverancier te beschouwen en staat AA jegens de koper niet voor meer in, dan waarvoor de ingeschakelde derde jegens AA instaat.

6.3.     Op verzoek informeert AA de koper aangaande zijn (juridische) positie richting de in de voorgaande zin bedoelde derde, in het bijzonder betreffende schadeaanspraken jegens en vergoedingsplichten van die derde. Bij een eventuele schadeclaim zal AA ‑zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn- bemiddelen tussen de derde en de koper.

7.        Levering

7.1.     Levering als in deze voorwaarden bedoeld, is de handeling waarmee AA voldoet aan haar afleveringsverplichting. Mede met het oog op het in artikel 10 bepaalde terzake van eigendomsvoorbehoud, behoeft levering geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen.

7.2.     Indien een levertijd is overeengekomen, begint deze te lopen vanaf het moment waarop door AA, conform het bepaalde in artikel 2 van deze voorwaarden, de orderbevestiging is verzonden. Indien voor de uitvoering van de order bepaalde gegevens noodzakelijk zijn, danwel de vervulling van bepaalde formaliteiten vereist is, gaat de levertijd eerst in nadat alle gegevens in het bezit van AA zijn, danwel de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door AA een eerste betaling bij het verstrekken van de order wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op de dag waarop deze betaling is ontvangen.

7.3.     De door AA opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering en nooit als fatale termijn als bedoeld in de Wet. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van AA, fouten van haar personeelsleden of door AA ingeschakelde derden hier niet onder begrepen.

7.4.     Vertraging ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst door welke reden dan ook, oorzaken bij personeel van AA of toeleveranciers van AA hieronder begrepen, leidt automatisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft geduurd.

7.5.     Uitstel van levering op verzoek van de koper kan slechts geschieden met schriftelijke instemming van AA. Uit een uitstel eventueel voor AA voortvloeiende kosten en verliezen, komen voor rekening van de koper. De door AA terzake opgestelde kostenopgave is bindend voor de koper.

7.6.     In ieder geval is de koper -indien hij meent dat AA de levertijd heeft overschreden- gehouden AA schriftelijk in gebreke te stellen en AA alsnog een additionele levertijd toe te staan van veertien dagen.

7.7.     Indien de levertijd met meer dan een maand wordt overschreden, is de koper gerechtigd een order met betrekking tot standaard producten te annuleren, zonder dat aan de annulering kosten verbonden zijn. Bij levertijdoverschrijding is annulering van ten behoeve van de koper speciaal bestelde producten (waaronder begrepen de kledingcollecties), aan te passen en/of op maat te maken producten nimmer mogelijk.

7.8.     Ten aanzien van schade, door de koper geleden ten gevolge van overschrijding van de levertijd, geldt onverkort, naast het hierboven bepaalde, hetgeen is bepaald in artikel 16 van deze voorwaarden.

7.9.     Plaats van levering is de in de orderbevestiging genoemde plaats. Vervoer naar deze plaats geschiedt met eigen vervoermiddelen van AA en/of vervoermiddelen van derden, en wel op kosten van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment van levering ter plaatse komen de producten voor rekening en risico van de koper.

7.10.   Is geen plaats van levering genoemd of is franco levering overeengekomen, geschieden de leveringen ‘af-magazijn’, waarmee wordt bedoeld de plaats van waaruit door of namens AA wordt geleverd, exclusief verpakking en op risico van de koper.

7.11.   Bij orders die moeten worden geleverd buiten Nederland geldt de clausule ‘ex-works’ (‘af-magazijn’), als bedoeld in de Incoterms 2000, hetgeen betekent dat de producten voor de koper conform deze clausule op een nader aan te geven tijdstip voor afname gereed staan, tenzij schriftelijk een andere afspraak terzake van het vervoer is gemaakt.

7.12.   Bij verandering van de plaats van levering, is de koper verplicht minimaal 10 dagen voor levering, AA daarvan schriftelijk mededeling te doen onder volledige opgave van de plaats van levering.

7.13.   Indien geen voorschriften voor de verzending worden gegeven, vindt deze plaats naar beste vermogen zonder verantwoordelijkheid voor de gunstigste bevrachting. Bij vermissing, verwisseling en/of beschadiging tijdens het transport bestaat geen verplichting tot vervangende levering, noch tot enige AA(schade-) vergoeding voor winstderving, ontstane kosten voor het repareren van producten, noch tot terugname van de geleverde producten.

7.14.   Alle door AA te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de hiervoor omschreven op de koper rustende verplichtingen, komen voor rekening van de koper.

8.        Verpakking en emballage

8.1.     De verpakking van te leveren producten is afgestemd op verzending onder normale omstandigheden. Extra kosten, door hogere of andere verpakkingseisen door de koper, komen voor rekening van de koper. De door AA terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de koper.

9.        Opschorting en ontbinding

9.1.     In het geval de koper:

a. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit de betrokken overeenkomst of enige andere met AA gesloten overeenkomst voortvloeit, financiële verplichtingen hieronder begrepen, alsook verplichtingen tengevolge van artikel 4;

b. getroffen wordt door een beslag op zijn producten;

c. zelf het faillissement van de onderneming aanvraagt, of het faillissement door een derde wordt aangevraagd;

d. surséance van betaling aanvraagt;

e. de onderneming stil legt of liquideert;

f.  onder bewind en/of curatele en/of daarmee gelijk te stellen buitenlandse variant wordt gesteld;

g. buiten medeweten van AA eniger AA betalingsregeling met crediteuren treft of opeisbare vorderingen van derden na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat;

h. de van AA betrokken producten op een andere wijze verkoopt dan via de eigen winkel(s), de eigen website(s) en/of (mobiele) verkooppunten van koper op beurzen en/of evenementen,

        wordt de koper geacht van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim te zijn en is AA gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met de koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of -naar keuze van AA- de (duur)overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, zulks zonder dat AA tot enige schadevergoeding of garantie (meer) gehouden is, alles onverminderd de verder aan AA toekomende rechten, waaronder onder meer het recht tot terughalen van de door AA geleverde producten, waarvoor het hieronder onder artikel 10 nader te bespreken eigendoms­voorbehoud geldt, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.

9.2.     In alle gevallen als in lid 1 genoemd, zijn alle vorderingen die AA op de koper heeft en/of verkrijgt, direct opeisbaar.

10.      Eigendomsvoorbehoud

10.1.   Alle geleverde producten gaan eerst in eigendom over op de koper indien de koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen aangaande de overeengekomen tegenprestatie en/of koopprijs jegens AA, die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende producten leidde, of uit andere met de koper gesloten overeenkomsten terzake van de levering van producten, alsmede terzake van vorderingen wegens het door de koper tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten.

10.2.   Tot aan het moment der volledige en behoorlijke nakoming door de koper van de hiervoor bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde producten eigendom van AA. De koper is niet gerechtigd om de producten te verkopen of te be-/verwerken tenzij AA hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. De koper is daarenboven niet gerechtigd om de bedoelde producten aan derden te (huur)verkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen danwel anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder schriftelijke toestemming van AA.

10.3.   Terzake van natrekking (artikel 5:14 BW) en vermenging (artikel 5:15 BW) verplicht de koper zich reeds nu voor alsdan ertoe ten aanzien van door AA geleverde producten waarbij sprake kan zijn van natrekking respectievelijk vermenging, ten aanzien van de toepasselijkheid van vermelde wetsbepalingen, de door AA geleverde producten aan te merken als hoofdzaak in de zin van de wet, zodat een zaak tengevolge van de natrekking of vermenging in totaliteit eigendom van AA wordt tot het moment waarop de koper aan de verplichting als bedoeld in lid 1 heeft voldaan.

10.4.   De koper is verplicht de in dit artikel bedoelde producten op eerste verzoek aan AA te tonen en deze in geval van betalingsverzuim, evenals indien sprake is van een ontbinding als bedoeld in artikel 9 desverlangd direct aan AA af te geven.

10.5.   De koper wordt tevens geacht AA reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht te hebben verstrekt tot het door AA betreden van al zijn bedrijfsterreinen en -gebouwen teneinde de staat van de producten te inspecteren en in voorkomende gevallen conform het in het vorige lid bepaalde de producten mee te nemen.

10.6.   Voor de op grond van dit artikel teruggenomen producten wordt ‑mits de producten zich in goede staat bevinden, en/of anderszins voor AA bruikbaar zijn- de koper gecrediteerd naar de conform de handelsgebruiken in de branche vast te stellen marktwaarde ten tijde van de terugneming, onverminderd het recht van AA met deze creditering te verrekenen alle op de koper rustende financiële verplichtingen (waaronder schadevergoeding) jegens AA, met inachtneming van hetgeen in artikel 11 is bepaald ten aanzien van de toerekening van betalingen.

10.7.   De koper is verplicht de in dit artikel bedoelde producten te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel zodanig dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op producten van derden.

10.8.   Het is de koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in het voorgaande lid bedoeld, voorzover betrekking hebbende op de in dit artikel bedoelde producten, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde producten treden in de plaats van de betrokken producten.

11.  Betaling

11.1.   Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen of hieronder vermeld, dient de koper het totaalbedrag van de factuur voorafgaand aan de levering te betalen.

11.2.   Betalingen dienen te geschieden ten kantore van AA danwel op een door AA aan te wijzen bankrekening. De kosten van inning van LoC’s of cheques komen voor rekening van de koper.

11.3.   De koper is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op AA, noch is de koper ten nadele van  AA bevoegd beslag onder zichzelf te leggen.

11.4.   Indien de koper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd, een en ander onverminderd de verder aan AA toekomende rechten.

11.5.   Betalingen door de koper worden conform artikel 6:44 BW verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens op de rente als bedoeld in lid 4 en tenslotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

11.6.   Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de koper is AA bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van producten op te schorten tot het moment waarop de koper de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

12.  Kosten

12.1.   De koper is aan AA buiten de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aange­gane overeenkomst(en), tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die AA moet maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst(en) al dan niet in rechte van de koper te vorderen.

12.2.   Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd, in ieder geval waarin AA zich terzake van rechts­bijstand, waaronder invordering van aan AA toekomende bedragen, van de hulp van een derde heeft verzekerd.

12.3.   Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken bedragen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, respectievelijk van het bedrag waarvoor AA de koper aanspreekt, danwel de koper AA aanspreekt, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

13.  Terughoudingsrecht

13.1.   AA is bevoegd de verplichting tot afgifte van producten die onder haar berusten in het kader van de betrokken rechtsverhouding, of anderszins in het kader van een regelmatig contact onder AA verblijvend, op te schorten totdat de koper aan zijn verplichting tot vergoeding van de door AA geleden schade en betaling van op hem openstaande bedragen, waaronder begrepen rente en kosten, heeft voldaan.

14.  Garantie, reclamaties en retouren

14.1.   AA staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en het door haar gebruikte materiaal en voor een behoorlijke kwaliteit -in het licht van de gebruiken in de branche- gedurende een periode van zes maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. Voor producten die AA niet zelf maakt, wordt door AA geen verderstrekkende garantie verleend, dan zij van haar leverancier(s) heeft verkregen. Desgewenst zal AA de koper terzake van deze garantie nader informeren.

14.2.   De door AA geleverde producten voldoen aan de daaraan in Nederland te stellen wettelijke (veiligheids)eisen en eisen ten aanzien van productsamenstelling en etikettering. Eventuele in afwijking daarvan te stellen eisen door het land van de koper, zijn voor rekening en risico van de koper.

14.3.   Indien de door AA geleverde producten tijdens de in lid 1 genoemde periode ondeugdelijk of van onvoldoende kwaliteit blijken, is AA slechts gehouden tot vervanging van deze producten door andere gelijke producten tegen teruggave van de te vervangen producten, danwel -naar keuze van AA- tot terugbetaling van het factuurbedrag terzake van de te vervangen producten, zulks tegen teruggave van deze producten.

14.4.   Onverminderd hetgeen deze voorwaarden bepalen terzake van aansprakelijkheid, is AA nimmer gehouden tot herstel of vergoeding van enige vorm van indirecte of gevolgschade veroorzaakt door de door AA vervangen producten.

14.5.   De koper heeft slechts aanspraak op garantie conform deze voorwaarden indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens AA heeft voldaan.

14.6.   Iedere reclamatie als in dit artikel bedoeld moet een duidelijke omschrijving van de klacht bevatten. reclamaties op een andere wijze gedaan of aangeleverd aan derden zijn van gener waarde en worden niet in behandeling genomen.

14.7.   De koper is gehouden de geleverde producten direct te controleren aan de hand van de door AA verstrekte orderbevestiging en reclamaties dienen dan ook gebaseerd te zijn op afwijking van het geleverde ten aanzien van de orderbevestiging.

14.8.   Ter nadere uitwerking van het in lid 1 bepaalde kunnen aangaande zichtbare gebreken danwel gebre­ken betreffende hoeveelheden, maten en afwerkingen reclamaties slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen drie dagen na levering van de producten aan AA hetzij telefonisch (gevolgd door schriftelijke bevestiging) hetzij per e-mail bekend worden gemaakt.

14.9.   De koper die de geleverde producten niet binnen drie dagen na ontvangst op deugdelijkheid danwel geleverde hoeveelheden, maten en afwerking heeft gecontro­leerd, wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te zijn gegaan.

14.10. Met inachtneming van het bepaalde in lid 15 kan de koper reclamaties ten gevolge van verborgen gebreken schriftelijk indienen binnen 8 dagen na ontdekking.

14.11. Reclamaties geven de koper geen recht betaling van de factuur aangaande de levering van de producten waarop de reclamaties betrekking hebben of betaling van andere facturen, op te schorten.

14.12. AA is niet gehouden reclamaties te honoreren die verband houden met gebreken of fouten door of namens de koper voorge­schreven ontwerpen, constructiewijze en dergelijke.

14.13. Evenmin kan AA terzake van de garantieverplichting worden aangesproken indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door AA geleverde producten danwel indien door AA geleverde producten vervolgens door of ten behoeve van de koper door derden zijn bewerkt, gerepareerd of anderszins veranderd.

14.14. Geleverde en door de koper conform deze bepaling geaccepteerde producten worden nimmer teruggenomen.

14.15. Uitsluitend standaard producten die nog niet conform dit artikel zijn geaccepteerd, kunnen binnen drie dagen na levering aan AA worden geretourneerd, mits onbeschadigd in de originele verpakking. Speciaal ten behoeve van de koper bestelde, aangepaste en/of op maat gemaakte producten kunnen nimmer worden geretourneerd. In geval van retouren zal AA de aan de retouren verbonden administratie-, handling- en vrachtkosten verrekenen met het te crediteren factuurbedrag.

14.16. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen zes maanden na de factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op de levering waarin de producten terzake waarvan de koper reclamatie wenst te maken, zijn opgenomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

15.  Overmacht

15.1.   Storing in het bedrijf van AA ten gevolge van overmacht (als zodanig zal in het kader van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder geval als overmacht gelden de navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, onrusten, overstroming, stremming in het vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, waardoor leveren en/of produceren onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, producten en/of halffabrikaten aan AA door derden, het verloren gaan van de zaken als bestemd voor levering aan de koper, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der zaken, welke de normale bedrijfsgang in AA bedrijf verstoren, en de uitvoering van de order(s) vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) leidt ertoe dat AA is ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of haar leveringsplicht, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. AA zal de koper onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordoet.

15.2.   Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan zowel AA als de koper de overeen­komst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien de overmacht langer dan vier maanden voortduurt. Noch door AA noch door de koper kan in een dergelijk geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

16.  Aansprakelijkheid

16.1.   Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde en behoudens het in het Burgerlijk Wetboek bepaalde aangaande Productaansprakelijkheid (artikelen 6:185 t/m 6:193 BW), geldt voldoening door AA aan haar verplichting tot levering, met inachtneming van hetgeen betreffende garantie en reclamaties is geregeld in artikel 14, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de koper uitgesloten.

16.2.   AA is jegens de koper, niet zijnde een consument, nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesten wegens persoonlijke ongevallen. AA is jegens de koper nimmer gehouden tot ver­goeding van kosten, schade en interesten wegens schade aan roerende en onroerende zaken, het verloren gaan van aan geleverde producten toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de koper of derden veroorzaakt alsook schade van welke aard verder ook, tenzij de koper aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van AA, haar personeelsleden hier niet onder begrepen.

16.3.   AA is jegens de koper nimmer aansprakelijk voor schade die de koper lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook als veroorzaakt door de door AA aan de koper (door)geleverde producten. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake Productaansprakelijkheid.

16.4.   De koper is gehouden om als deskundige met de door AA te leveren producten om te gaan en deze op een correcte wijze te gebruiken en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, danwel te gebrui­ken voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn.

16.5.   AA erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door AA veroorzaakt, tenzij er aan de zijde van AA sprake is van opzet of grove schuld.

16.6.   Op verzoek is AA bereid de koper gericht ten aanzien van een bepaalde aanwending te adviseren, mits de koper AA uitvoerig en volledig informeert aangaande de voorgenomen aanwending. Te allen tijde vindt verwerking van de adviezen plaats op verantwoordelijkheid van de koper zelf.

16.7.   Voor schade die direct of indirect het gevolg is van een in lid 6 bedoeld advies geldt onverminderd al hetgeen in deze bepaling is neergelegd, waarbij geldt dat waar wordt gesproken over Productaansprakelijkheid in het kader van schade als direct of indirect het gevolg van een door AA verstrekt advies, gelezen dient te worden: ‘Productaansprakelijkheid en/of Dienstenaansprakelijkheid’.

16.8.   De koper stelt AA schadeloos terzake van alle schade als door AA geleden tengevolge van iedere schadeaanspraak van derden, eigen personeelsleden van de koper hieronder begrepen, naar aanleiding van schade ontstaan tengevolge van door AA (door)geleverd producten veroorzaakt, hieronder begrepen schadeclaims gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake Productaansprakelijkheid en/of Dienstenaansprakelijkheid als ook naar aanleiding van schending door AA van octrooien en/of andere rechten van intellectuele eigendom tengevolge van gebruik van door of namens de koper verstrekte gegevens, tekeningen, instructies aangaande te vervaardigen producten en/of te hanteren werkwijze(n) en dergelijke.

16.9.   Voor zover AA wordt aangesproken door derden als in lid 8 bedoeld, vergoedt de koper AA volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, die AA moet maken terzake van deze schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen, e.d.. Deze kosten worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen, onverminderd het recht van AA de werkelijk door AA gemaakte kosten van rechtsbijstand op de koper te verhalen.

16.10. Onverminderd het hiervoor bepaalde is AA jegens de koper nimmer aansprakelijk voor een hoger be­drag dan het bedrag van de terzake van de overeenkomst met de koper bedongen prijs aangaande de levering van de producten die tot de schade indirect of direct aanleiding hebben gegeven, vertragings­schade hier onder begrepen.

16.11. In alle gevallen waarin de koper uit hoofde van deze bepaling gehouden is AA schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op eerste verzoek van AA gehoor te geven aan haar oproep AA in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.

16.12. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van één jaar na factuurdatum.

16.13. Bij wederverkoop door de koper van de van AA betrokken producten, is de koper gehouden de bepalingen ten aanzien van aansprakelijkheid zoals in dit artikel vastgelegd, met haar koper(s) overeen te komen. Voldoet de koper niet aan deze verplichting, dan is AA niet aansprakelijk voor de door de koper terzake geleden schade.

17.  Afstand van recht op ontbinding

17.1.   De koper doet afstand van zijn recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen als gere­geld in artikel 6:265 BW e.v. wegens een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van AA, tenzij er sprake is van een situatie als geregeld in artikel 15 van deze voorwaarden.

18.      Intellectuele eigendomsrechten

18.1.   De koper verklaart zich door het verstrekken van de order onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit de door AA in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte of gebruikte modellen, tekeningen en beschrijvingen bij AA blijven berusten respectievelijk komen te berusten, dit onverminderd eventuele bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke werken door of namens de koper. Worden dergelijke werken aan de koper ter hand gesteld dan is hij tot geheimhouding gehouden en niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van AA deze werken aan derden ter hand te stellen en/of te verveelvoudigen.

18.2.   Kopers die producten van AA op eigen naam en voor eigen of vreemde rekening beroepshalve wederverkopen, zijn gerechtigd de hiervoor bedoelde bescheiden aan haar afnemers ter hand te stellen.

18.3.   De koper verklaart zich door het verstrekken van de order onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom op de door AA te leveren producten, bij AA (komen te) berusten.

18.4.   Het is de koper verboden enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit of van de door AA geleverde producten te verwijderen en/of te wijzigen.

19.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1.   Op alle door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

19.2.   Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met AA gesloten overeenkomsten respectievelijk uitge­brachte aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen worden bij uitsluiting gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, behoudens voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift anders bepaalt.